دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
آزمايشگاه مقاومت مصالح و آزمايشگاه ديناميك و ارتعاشات

 آزمايشگاه مقاومت مصالح و آزمايشگاه ديناميك و ارتعاشات

 

تجهيزات :

دستگاه كشش يونيورسال ،دستگاه پيچش ،دستگاه كمانش ستون ها ،دستگاه خستگي ،دستگاه اندازه گيري خستگي ،دستگاه تيرهاي يكسر درگير نا متقارن ،دستگاه تيرهاي خميده،دستگاه تيرهاي مستقيم ،دستگاه ضربه شارپي  استاندارد ASTM D_6110 ،دستگاه ضربه شارپي  استاندارد ASTM E23 ،دستگاه نمايش چرخدنده هاي خورشيدي و سياره اي ،دستگاه آزمايش بادامك ،دستگاه مباني اينرسي اجسام دوار ،دستگاه آزمايش ژيرسكوپ ،دستگاه آزمايش گورنرها ،دستگاه آزمايش بالانسينگ اجسام دوار،دستگاه ارتعاش نگار مكانيكي ،دستگاه ارتعاشات پيچشي ،دستگاه ارتعاشات آزاد و اجباري تير ،دستگاه آزمايش دور بحراني ،دستگاه سختي سنجي آنالوگ،دستگاه خزش،دستگاه acoustic emission ،دستگاه پلاريسكوپدستگاه آزمايش ضريب اصطكاك سينتيك دستگاه آزمايش بادامك ،دستگاه مباني اينرسي اجسام دوار ،دستگاه آزمايش ژيرسكوپ،دستگاه آزمايش گورنرها ،دستگاه آزمايش بالانسينگ اجسام دوار،دستگاه ارتعاش نگار مكانيكي ،دستگاه ارتعاشات پيچشي ،دستگاه ارتعاشات آزاد و اجباري تير ،دستگاه آزمايش دور بحراني ،دستگاه سختي سنجي آنالوگ،دستگاه خزش،دستگاه acoustic emission ،دستگاه پلاريسكوپ

 

نوع خدمات قابل ارائه توسط آزمايشگاه به سازمان ها و يا صنايع بيرون از دانشگاه :

 امكان استفاده كليه دستگاهها در پروژه ها و تحقيقات علمي

 
 
 
 
 
//
//
/
/
Powered by DorsaPortal