معاونت توسعه مدیریت و منابع
۱۴۰۰ دوشنبه ۳ آبان
معاونت اداری و مالی دانشگاه آزاد
مزايده تعداد 10 دستگاه خودرو مازاد

آگهي مزايده عمومي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول در نظر دارد به استناد مجوز 62066/55 مورخه  99/11/28 سازمان مركزي ومجوز 7189مورخه 1400/3/28تعداد 10 دستگاه  خودرو مازاد شامل (6دستگاه پژو 405-1دستگاه ميني بوس بنز 2دستگاه ميني بوس هيوندا 1دستگاه مزدا دو كابين) خود را ازطريق برگزاري مزايده به افراد واجد شرايط واگذار نمايد

لذا كليه متقاضيان مي توانند از تاريخ درج آگهي با مراجعه به دايره موتوري دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول از ساعت 10الي 12روزهاي كاري نسبت به رويت خودروها و سپس جهت دريافت اسناد مزايده از دايره تداركات واحد اقدام نمايند.

  حداكثر زمان تحويل اسناد  : دو هفته كاري بعد از درج آگهي در روزنامه مي باشد

دانشگاه در رد يا قبول هريك از پيشنهادات مختار ميباشد

هزينه آگهي روزنامه و حق الزحمه كارشناسي خودروها به عهده برنده مزايده مي باشد

 

روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول

/
بخشهای مرتبط
/
//
/
معاونت توسعه مدیریت و منابع
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
/
Powered by DorsaPortal