معاونت توسعه مدیریت و منابع
۱۳۹۹ دوشنبه ۳۱ شهريور
معاونت اداری و مالی دانشگاه آزاد
مزايده اقلام ضايعاتي و خارج از رده مازاد

آگهي مزايده

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول  در نظر دارد اقلام ضايعاتي و خارج از رده مازاد بر نياز خود را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند، لذا بدينوسيله  از كليه متقاضيان دعوت بعمل مي آيد  جهت دريافت اسناد مزايده از طريق لينك زير اقدام فرمايند:

 

 

 دريافت اسناد مزايده

 

شركت­ كنندگان در مزايده مي ­بايست يك فقره فيش به مبلغ 10/000/000 ريال به عنوان سپرده شركت در مزايده و يك فقره فيش به مبلغ 200/000 ريال بابت هر برگ پيشنهاد قيمت به حساب شماره (معرفي از حسابداري واحد)  دانشگاه آزاد اسلامي نزد بانك ملي، شعبه دانشگاه  واريز و اصل آنها را ارائه نمايند.

بديهي است كليه هزينه ­هاي مربوطه از قبيل درج آگهي و تأمين نيروي انساني و ماشين ­آلات لازم جهت بارگيري، حمل، نقل، بيمه، ماليات و ... به عهده برنده مزايده خواهد بود و دانشگاه در قبول يا رد هر يك از پيشنهادات مختار است.

تداركات دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول

/
بخشهای مرتبط
/
//
/
معاونت توسعه مدیریت و منابع
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
/
Powered by DorsaPortal