معاونت توسعه مدیریت و منابع
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۱ آذر
معاونت اداری و مالی دانشگاه آزاد
مزايده ساختمان درمانگاه و داروخانه آزادگان به همراه تجهيزات درمانگاهي

آگهي مزايده

دانشگاه آزاد اسلامي واحددزفول در نظر دارد به استناد مجوز 13292/6/98دبيرخانه هيات امناي استان خوزستان، ساختمان درمانگاه وداروخانه آزادگان به همراه تجهيزات درمانگاهي خود را به شماره پروانه بهره برداري 131431مورخ 97/07/02 از طريق مزايده عمومي به اشخاص و شركت هاي واجد شرايط كه داراي مجوز درمانگاه دارند واگذار نمايد، لذا بدينوسيله  از كليه متقاضيان دعوت بعمل مي آيد  جهت دريافت اسناد مزايده از طريق لينك زير اقدام فرمايند:

 

دريافت اسناد مزايده

شماره تلفكس : 06142422901

ميزان سپرده شركت در مزايده مبلغ 100/000/000ريال و هزينه خريد اسناد مبلغ 200/000ريال است كه بايد با مراجعه به حوزه مالي دانشگاه و دريافت شناسه پرداخت در وجه دانشگاه آزاد اسلامي دزفول پرداخت گردد.

حداكثر زمان تحويل اسناد به حراست دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول 10 روز كاري پس از درج تاريخ آگهي مزايده خواهد بود.

هزينه خريد اسناد مزايده مسترد نمي شود و هزينه درج آگهي بعهده برنده مزايده خواهد بود.

دانشگاه در رد يا قبول پيشنهاد و انعقاد قرارداد مختار بوده و كليه پيشنهادهاي مبهم و مشروط و فاقد مهر و امضا، مردود خواهد بود.

شركت در مزايده و ارائه پيشنهاد به منزله قبول اختيارات و تكاليف دستگاه مزايده گذار است.

 تداركات دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول

/
بخشهای مرتبط
/
//
/
معاونت توسعه مدیریت و منابع
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
/
Powered by DorsaPortal