معاونت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
۱۴۰۰ چهارشنبه ۵ آبان
كارگزيني هيئت علمي

معرفي كارگزيني هيئت علمي

كارگزيني هيات علمي يكي از حوزه هاي ستادي زير مجموعه معاونت علمي در دانشگاه آزاد اسلامي مي باشدكه كليه امور پرسنلي و اداري اعضاي هيات علمي تمام وقت، نيمه وقت، مدعو، تكنسينها و مربيان باليني حق التدريس را برعهده دارد، لازم به ذكر است اين امور بر اساس آخرين بخشنامه هاي دريافتي از سازمان مركزي و يا منطقه 6 دانشگاه آزاد اسلامي اجرا مي گردد. خلاصه وظايف كارگزيني هيات علمي به شرح زير مي باشد:

-         نظارت بر اجراي دقيق بخشنامه هاي آموزشي

-        صدور احكام كارگزيني اعضاي هيات علمي

-        صدور قراردادهاي حق التدريس اعضاي هيات علمي تمام وقت، نيمه وقت و كارشناسان و تكنسين‌ها و مربيان باليني حق التدريس

-         نظارت و اجراي قوانين مربوط به افزايش حقوق و مزاياي هيات علمي

-        نظارت واجراي ضوابط انتخاب مديران اجرايي و صدور ابلاغ واحكام حقوقي آنها

-        اجراي قوانين كميته انتظامي هيات علمي ومدعو

-         نظارت بر برگزاري وانجام مراحل ترفيع وارتقاء وتبديل وضعيت اعضاي هيات علمي وصدور احكام مربوطه

-         انجام امور مربوط به بورسيه تحصيلي اعضاي هيات علمي

-        انجام كليه امور مربوط به جذب واستخدام متخصصين مشمول خدمت وظيفه

-        تهيه ليست نياز وفراخوان استخدام اعضاي هيات علمي وارسال به هيات جذب استان

-       انجام مراحل اعطاء تسهيلات مالي با هماهنگي معاونت اداري ومالي

-        استعلام مدارك تحصيلي وريزنمرات كليه اعضاي هيات علمي اعم از تمام وقت ، نيمه وقت ومدعو

-       محاسبه حق الزحمه پايان نامه هاي كارشناسي ارشد

-       محاسبه حق الزحمه دروس معرفي به استاد و مازاد نفرات كلاس

-        صدور كليه گواهي هاي موردنياز اعضاي هيات علمي به مبادي ذيربط

-        احتساب وصدور مرخصي وماموريت اعضاي هيات علمي

-        انجام كليه مراحل استخدام اعضاي هيات علمي

-        ضبط و بايگاني و شماره گذاري كليه مدارك اعضاي هيات علمي

-       اخذ و ثبت كليه تقاضاهاي متقاضيان تدريس در واحد وارسال به دانشكده هاي مربوطه

-        ارسال پرونده مدرسين حق التدريس جهت انجام مراحل تاييديه صلاحيت علمي وثبت نتايج مصاحبه واعلام به دانشكده ها

-       جمع آوري وارائه آمارهاي مورد نياز مراجع ذيربط

-----------------------------------------------------------------------------------------------
/
مـنوی اصـلی
/
اتوماسیون آموزش
لیست رشته های دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
لیست نشریات و مجلات الکترونیکی واحد
کارگاهها و آزمایشگاههای دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
امور پایان نامه ها
//
/
معاونت علمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
/
Powered by DorsaPortal