معاونت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
۱۴۰۰ چهارشنبه ۵ آبان
اداره برنامه ريزي

شرح وظايف اداره برنامه ريزي

 

1-    انجام مكاتبات آغازين هرترم با مديران محترم گروه هاي آموزشي ومعاونت دانشكده ها جهت ارائه دروس هر نيمسال طبق ضوابط تعريف شده از طرف حوزه برنامه ريزي زيرنظر معاونت محترم آموزشي واحد.

2-     تعريف وتنظيم تقويم امتحانات در محدوده زماني مشخص در سطح واحد

3-    تنظيم امتحانات عمومي متمركز در سطح واحدواطلاع رساني به دانشكده ها.

4-    اخذدروس تعريف شده ازمديران محترم گروه هاي آموزشي وچك كردن كدهاي آنها مطابق با سرفصل تعريف شده ازطرف سازمان

5-    ثبت دروس ارائه شده در سيستم جهت انتخاب واحد دانشجويان

6-    اعلان مشكلات بوجود آمده درحين ثبت چه در خصوص كدهاي دروس ويا تداخل ساعات درسي اساتيد به مديران محترم گروههاي آموزشي

7-    اخذ و استخراج دروس كم جمعيت، حذفي واطلاع به مديران گروه و معاونت دانشكده ها جهت اصلاح در سيستم

8-    بررسي ابلاغهاي ارسالي از طرف مديران محترم گروههاي آموزشي جهت ارسال به دفتر هيات علمي

9-    تعريف مكان امتحاني در سيستم جهت اخذ كارت امتحاني

10- شركت در جلسات وپي گيري امور محوله

11- ثبت سر فصل هاي آموزشي

-----------------------------------------------------------------------------------------------
/
مـنوی اصـلی
/
اتوماسیون آموزش
لیست رشته های دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
لیست نشریات و مجلات الکترونیکی واحد
کارگاهها و آزمایشگاههای دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
امور پایان نامه ها
//
/
معاونت علمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
/
Powered by DorsaPortal