دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
گروه شيمي

اطلاعات جامع مربوط به گروه آموزشي شيمي

اطلاعات رشته هاي تحصيلي

رديف

عنوان رشته

توضيح مختصر در مورد رشته

برخي از دروس نظري و عملي مهم

آينده شغلي


1

 

مقطع كارشناسي

 دو گرايش شيمي محض و شيمي كاربردي

گروه شيمي از سال 1384 با گرايش محض خدمات آموزشي خود را شروع كرده و سپس در سال 91 گرايش فناوري اطلاعات و در سال 94گرايش دارويي را به ليست گرايش هاي خود افزود كه از سال 96 مطابق تغييرات در سراسر كشور فقط در دو گرايش محض و كاربردي مشغول ارائه خدمات آموزشي است

كرايش هاي حال حاضر شيمي مجموعا 133 واحد شامل واحد هاي پايه، عمومي، تخصصي الزامي و تخصصي انتخابي در يك دوره 4 ساله اخذ مي نمايند كه اين دروس در 5 مجموعه تخصصي اصلي: شيمي آلي، شيمي معدني، شيمي تجزيه، شيمي فيزيك و دروس شيمي كاربردي بصورت عملي و نظري ارائه مي گردد.

فارغ التحصيلان كارشناسي و كارشناسي ارشد شيمي توانايي فعاليت در بخش هاي مختلف آموزشي و آزمايشگاه هاي كنترل كيفي و آزمايشگاه هاي داير در صنايع نفت و گاز و پتروشيمي، صنايع غذايي و دارويي و نيز صنايع كوچك شيميايي را دارا مي باشند.

 


در مقطع كارشناسي ارشد در مجموع 34 واحد درسي گذرانده مي شود كه شامل 10 واحد تخصصي، 16 واحد تخصصي انتخابي و 6 واحد پايان نامه و 2 واحد جبراني مي باشد

 


2

مقطع كارشناسي ارشد

شيمي - نانوشيمي

گروه شيمي از سال 94 در مقطع كارشناسي ارشد نانو شيمي اقدام به پذيرش دانجو نموده است


 

اطلاعات مدرسين (هيات علمي و حق التدريس)

رديف

نام و نام خانوادگي

رشته تحصيلي

مدرك تحصيلي

(ارشد، بورسيه، دكتري)

مرتبه علمي

(مربي، استاديار)

نوع همكاري

(تمام وقت، حق التدريس)

1

خانم دكتر صفري

شيمي تجزيه

دكتري

استاديار

تمام وقت

2

خانم دكتر رجب زاده

شيمي فيزيك

دكتري

استاديار

تمام وقت

3

خانم دكتر دولتي

شيمي فيزيك

دكتري

استاديار

تمام وقت

4

آقاي دكتر صمصامي

شيمي كاربردي

دكتري

استاديار

تمام وقت

5

آقاي دكتر مقنيان

شيمي آلي

دكتري

استاديار

تمام وقت

6

آقاي دكتر ناصح

شيمي معدني

دكتري

استاديار

تمام وقت

7

آقاي دكتر پورحسن

شيمي آلي

دكتري

استاديار

تمام وقت

8

آقاي دكتر رستمي زاده

شيمي معدني

دكتري

استاديار

تمام وقت

9

خانم دكتر حيدريان

شيمي فيزيك

دكتري

مربي

تمام وقت

10

خانم جعفري

شيمي آلي

بورسيه

مربي

تمام وقت

11

خانم معين زاده

شيمي آلي

بورسيه

مربي

تمام وقت

12

خانم قره زاده شيرازي

شيمي فيزيك

بورسيه

مربي

تمام وقت

 

آمار دانشجويان مقاطع تحصيلي

رديف

نام رشته

گرايش

مقطع

تعداد

 فارغ التحصيل

تعداد دانشجوي فعال

1

شيمي

محض

كارشناسي

670

13

2

شيمي

فناوري اطلاعات

كارشناسي

46

1

3

شيمي

دارويي

كارشناسي

2

280

4

شيمي

كاربردي

كارشناسي

-

25

5

شيمي

نانوشيمي

كارشناسي ارشد

9

14

 

 

//
//
/
/
Powered by DorsaPortal