دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
مهندسي شيمي

اطلاعات جامع مربوط به گروه آموزشي مهندسي شيمي

 اطلاعات رشته هاي تحصيلي

عنوان رشته

عنوان رشته

توضيح مختصر در مورد رشته

برخي از دروس نظري و عملي مهم

آينده شغلي

1

مهندسي شيمي

( كارشناسي)

رشته مهندسي شيمي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول از سال 1384  تاسيس شده و همزمان در دو گرايش صنايع پتروشيمي و صنايع غذايي اقدام به پذيرش دانشجو نموده است. همچنين از سال 1380 تا 1391در مقطع كارداني نيز در دوگرايش عمليات پتروشيمي و صنايع قند پذيراي دانشجو بوده است. از سال 1390 گرايشهاي اين رشته حذف و تحت عنوان كلي مهندسي شيمي به فعاليت خود ادامه داده كه دروس تخصصي آن تمامي گرايشهاي پتروشيمي، پالايش، گاز و صنايع غذايي را در بر مي گيرد.

پديده هاي انتقال

عمليات واحد

طراحي رآكتور

صنايع پتروشيمي،

پالايش، گاز،پليمر، غذايي و ...

2

مهندسي صنايع غذايي

(كارشناسي)

اين رشته از سال 1398 با توجه به نياز صنايع غذايي منطقه و استقبال دانشجويان تاسيس گرديده است.

مهندسي بيوشيمي

كنترل كيفيت مواد غذايي

ميكروبيولوژي صنعتي

صنايع غذايي و دارويي

3

مهندسي شيمي- طراحي فرآيندها

(كارشناسي ارشد)

اين رشته از سال 1395 تاسيس شده و مي توان از آن به عنوان مجموعه كاملي از تمامي گرايشهاي كارشناسي ارشد ياد كرد.

طراحي تفصيلي فرآيندها بهينه سازي

CFD

طراحي تجهيزات

صنايع پتروشيمي،پالايش، گاز،پليمر، غذايي و ...

 

اطلاعات مدرسين (هيات علمي و حق التدريس)

رديف

نام و نام خانوادگي

رشته تحصيلي

مدرك تحصيلي

(ارشد، بورسيه، دكتري)

مرتبه علمي

(مربي، استاديار)

نوع همكاري

(تمام وقت، حق التدريس)

1

سيد علي اشرفي زاده

مهندسي انرژي

دكتري

استاديار

تمام وقت

2

احسان درونه

مهندسي شيمي

دكتري

استاديار

تمام وقت

3

مولود برملا

مهندسي شيمي

دكتري

استاديار

تمام وقت

4

وحيد ذبيحي

مهندسي شيمي

بورسيه دكتري

مربي

تمام وقت

5

طاهره پيرهوشياران

مهندسي شيمي

دكتري

مربي

تمام وقت

6

جويا معروفي

مهندسي شيمي

دكتري

مربي

حق التدريس

7

زهرا محب آل عبا

مهندسي شيمي

دانشجوي دكتري

مربي

حق التدريس

8

محمد گلستان باغ

مهندسي شيمي

دكتري

مربي

حق التدريس

 

آمار دانشجويان مقاطع تحصيلي

رديف

نام رشته

گرايش

مقطع

تعداد

فارغ التحصيل

تعداد دانشجوي فعال

1

مهندسي شيمي

بي گرايش

كارشناسي

1900

400

2

مهندسي شيمي

طراحي فرآيندها

كارشناسي ارشد

15

60

 

//
//
/
/
Powered by DorsaPortal